ANUNT RECLASIFICARE STUDENTI BUGET-TAXA CAZURI SOCIALE 2021

RECLASIFICARE STUDENTI – BUGET/TAXĂ

anul univ. 2021/2022

 

Extras din Regulamentul privind activitatea profesională a studenților

Art.43 În conformitate cu art. 5 din OUG nr. 133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul de stat, astfel cum acesta a fost modificat prin Legea 224/2005 şi în conformitate cu art. 205, alin. 9 din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, la începutul fiecărui an universitar, se procedează la reclasificarea studenţilor, după cum urmează:

 1. Se identifică cifra de şcolarizare pentru locurile finanţate prin granturi de studii, alocate la admiterea în ciclul de studii respectiv (licenţă/master);
 2. Se stabilesc: numărul de locuri finanţate prin granturi de studii alocate pentru cazurile sociale (nu mai mult de 15% din totalul locurilor finanţate prin granturi de studii) şi termenul de depunere a actelor doveditoare pentru ocuparea acestor locuri;
 3. Studenţii care se încadrează în categoria “cazuri sociale” (care îndeplinesc condiţiile pentru acordarea burselor sociale, conform Regulamentului de acordare a burselor) transmit electronic secretarului de an, până la termenul stabilit, cereri însoţite de acte doveditoare privind veniturile;
 4. Se realizează clasificarea studenţilor din categoria cazurilor sociale, pentru fiecare an de studii în parte, pe domenii / specializări / programe de studii, în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute în anul de studii anterior, conform cifrei stabilite la lit. b. (atunci când numărul lor este mai mare decât numărul locurilor alocate pentru această categorie);
 5. Punctele se obţin prin însumarea produselor dintre fiecare notă acordată la fiecare disciplină din planul de învăţământ (nu se vor lua în calcul disciplinele facultative) şi numărul de credite aferent astfel încât, pentru 60 de credite să se obţină între 300 şi 600 de puncte; prin excepție, în cazul în care nu se completează locurile de la buget, pot ocupa locuri subvenționate și studenții care obțin sub 300 de puncte;
 6. Din reclasificare sunt eliminaţi studenţii în regim cu taxă care nu îndeplinesc condiţiile pentru ocuparea unui loc finanţat prin granturi de studii (studenţii care studiază pe locuri subvenţionate la o altă facultate, studenţii care au studiat pe locuri subvenţionate la o a doua facultate);
 7. Studentul care studiază pe locurile subvenționate și care solicită întreruperea studiilor până la data de 1 decembrie a anului universitar în curs, la reluarea studiilor își păstrează locul subvenționat și nu va intra în procesul reclasificării.
 8. Studentul care studiază pe locurile subvenționate și care solicită întreruperea studiilor după data de 1 decembrie a anului universitar în curs reia studiile cu taxă și nu va intra în procesul reclasificării.
 9. Studenţii finanţaţi prin granturi de studii care au beneficiat de prelungirea școlarității din motive medicale în anul universitar precedent, la reluarea studiilor își păstrează forma de finanțare și nu intră în reclasificare.
 10. Studenții transferați de la alte universități / facultăți / forme de învățământ / programe de studii intră în procesul de reclasificare pe baza situației școlare din anul de studii anterior;
 11. Se realizează clasificarea celorlalţi studenţi, în ordinea descrescătoare a punctelor obţinute în anul de studii precedent, conform regulilor stabilite la lit. e;
 12. Rezultatele reclasificării se afișează, împreună cu termenul de contestații;

Pentru studenţii care se încadrează în categoria “cazuri sociale”

Documentele necesare pentru a ocupa un loc la buget sunt specificate în Metodologiei de acordare a burselor

https://fpse.unibuc.ro/images/Burse/2019/Anexa%205-DOCUMENTE%20NECESARE%20PENTRU%20OBTINEREA%20BURSELOR%20SOCIALE.pdf

Toate documentele, însoțite de cererea (descarca de aici) de ocupare a unui loc la buget,  se transmit electronic secretarului de an până luni – 11 octombrie 2021.

CRITERII INTERNE DE DEPARTAJARE  (punctaj egal)

În cazul în care punctajul obținut de studenți este identic, departajarea se va face, astfel:

Studii universitare de licență

- Media generală a anului universitar pentru care se calculează punctajul

- Punctajul obținut de student în anul anterior de studii;

- Media generală a anului anterior de studii;

- Media de admitere;

- Media de bacalaureat.

Studii universitare de master

- Media generală a anului universitar pentru care se calculează punctajul;

- Media de admitere;

- Media de licență;

- Media generală a  anilor de studii de licență.

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.