Facultatea  de  Psihologie  şi  Ştiinţele  Educaţiei  din  cadrul  Universităţii  din Bucureşti, înființată prin Hotărârea nr. 7 din 14.07.1999 a Senatului Universității din București, ca una dintre facultățile succesoare ale Facultății de Sociologie, Psihologie și Pedagogie, este o instituţie de învăţământ superior orientată către promovarea învăţământului de calitate, modern, prin stabilirea unor standarde didactice şi de cercetare conforme normelor europene.

Orientarea spre cele două domenii, Psihologie (specializările Psihologie, Psihologie-Științe Cognitive și Psychology-Cognitive Science)  şi Ştiinţele Educaţiei (specializările: Pedagogie, Psihopedagogie Specială și Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar – IF și ID), a fost motivată de analiza realităţilor socio-economice din România ultimelor decenii și de transformările radicale şi rapide ale acestora.

Începând cu anul universitar 2005-2006, activitatea didactică se desfăşoară în concordanţă cu cerinţele Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS). Acesta are un rol deosebit de important în facilitarea mobilităţii studenţilor şi în dezvoltarea curriculumului internaţional.

În prezent, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei asigură pregătirea academică în următoarele specializări, organizate pe domenii de licenţă:

Domeniul fundamental

Domeniul de licenţă

Specializarea

Ştiinţe Sociale şi Politice

Psihologie

PSIHOLOGIE

PSIHOLOGIE- ȘTIINȚE COGNITIVE (în limba română)

PSIHOLOGIE- ȘTIINȚE COGNITIVE (în limba engleză)

Ştiinţe ale Educaţiei

PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

PEDAGOGIE

PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

La acestea se adaugă Programul de pregătire psihopedagogică pentru certificare în cariera didactică, Nivelurile I și II.

Misiunea FPSE este de a contribui, prin activitățile sale (programele de studii oferite, proiectele de cercetare-dezvoltare și cele de responsabilitate socială), la formarea inițială și continuă a unor specialiști de înaltă calificare și la avansarea cercetării științifice în domeniile psihologiei și științelor educației, precum și la dezvoltarea socială și comunitară. Misiunea facultății se fundamentează pe trei piloni, concordanți misiunii și valorilor fundamentale ale Universității din București:

a. poziționarea ca una dintre cele mai importante facultăți ale Universității din București  și consolidarea ca cea mai importantă facultate de profil din țară;

b. creșterea vizibilității și a prestigiului academic al FPSE la nivel național și internațional;

c. asumarea rolului de contribuitor major la schimbarea sistemului social și educațional din România prin expertiza internă, prin calitatea pregătirii studenților, dar și prin parteneriatele și proiectele de cooperare cu mediul extern.

            Valorile promovate de FPSE sunt:

  • Excelență academică, exprimată la nivelul activităților fundamentale ale facultății (didactice, de cercetare, de dezvoltare instituțională și socială).
  • Progresul și dezvoltarea științifică și socială – prin contribuția cu noi idei și proiecte la progresul cunoașterii științifice și la fundamentarea unor practici profesionale și sociale de calitate.
  • Etică și deontologie academică și managerială – respectarea standardelor etice si reglementărilor în vigoare prin comportamentele și deciziile instituționale/manageriale, pentru a nu genera inechități şi/sau privilegii și pentru a susține o cultură organizațională bazată pe corectitudine și respect reciproc.
  • Colegialitatea și cooperarea – crearea/ utilizarea de oportunități formale și informale pentru „a fi împreună” și a contribui la consolidarea unei comunități academice valoroase și recunoscute.
  • Comunicarea organizațională autentică – atât între membrii echipei manageriale și colegii din diferitele departamente, cât și între echipa managerială, personalul academic și de suport, studenți și partenerii externi.
  • Practica reflexivă și învățarea colegială – dezvoltarea competențelor profesionale prin reflecție și împărtășirea experiențelor relevante, prin analiză critică și prin propunerea unor obiective ambițioase.
  • Autonomia și responsabilitatea – stimularea  și susținerea autonomiei academice la nivel individual și instituțional, însoțită de responsabilitatea asumată pentru calitatea activităților desfășurate și pentru inițiativele promovate.
  • Atașamentul față de organizație – promovarea valorilor interne și menținerea/ creșterea  reputației facultății la nivel național și internațional.