Proiect: Banca de date naţională a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Obiective

Dezvoltarea unui sistem naţional informatizat de evidenţă şi gestiune a perfecţionării şi formării continue de-a lungul carierei didactice, în vederea îmbunătăţirii managementului şi calităţii programelor de formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar şi a fundamentării politicilor şi strategiilor educaţionale în domeniu.

Obiective specifice:

 1. Proiectarea / dezvoltarea / testarea / implementarea unei baze naţionale de date cu informaţii relevante despre dinamica formării profesionale continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar de-a lungul carierei didactice
 2. Inițierea unei rețele virtuale naţionale a furnizorilor care au programe de formare continuă acreditate pentru resursele umane din educaţie şi formare profesionala care să permită şi introducerea periodică a absolvenților de cursuri de formare continuă / furnizor acreditat, precum şi a numărului de credite obținute
 3. Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice ale personalului din centre regionale şi cel naţional al solicitantului, inspectorii responsabili cu dezvoltarea profesională/cu atribuţii de formare din ISJ-URI pentru operarea Băncii naţionale de date creată, prin participarea la un program specific de perfecţionare profesională
 4. Dezvoltarea competenţelor profesionale specifice ale personalului din centre regionale şi cel naţional al solicitantului, inspectorii responsabili cu dezvoltarea profesională / cu atribuţii de formare din ISJ-URI pentru consilierea personalului din sistemul preuniversitar de educaţie în managementul carierei.

Activităţi

 1. Activităţi de management de proiect
  1. Activităţi de implementare şi monitorizare a activităţilor proiectului
  2. Activităţi de informare şi publicitate
  3. Activităţi de audit
  4. Activităţi de achiziţii
 2. Realizarea unei analize preliminare a configuraţiei unui sistem naţional de evidenţă şi gestiune electronică a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
  1. Constituirea unui panel de experţi; elaborarea cadrului metodologic de analiză şi raportare; setarea obiectivelor de cercetare şi analiză
  2. Analiza direcțiilor strategice la nivel naţional şi european privind necesitatea existenţei unui sistem național de evidenţă a formării continue a personalului didactic; organizarea de sesiuni de dezbateri; formularea cerinţelor strategice şi administrative; realizarea de analize şi rapoarte specifice asupra situaţiei naţionale de evidenţă a formării, evidenţierea elementelor critice ale dezvoltarii şi implementarii unui astfel de sistem
 3. Proiectarea sistemului informatic de evidenţă şi gestiune a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar-Banca naţională de date pentru gestiunea formării continue a personalului didactic
  1. Definirea specificaţiilor sistemului informatic de gestiune a formării continue a personalului didactic pe baza rezultatelor analizei de sistem: formarea unui grup de lucru din reprezentanţi ai instituţiilor de profil din administrația centrală şi locală, experţi ai categoriilor de furnizori de formare continuă, specialişti în elaborarea de sisteme informatice integrate; interpretarea rezultatelor analizei preliminare din A1
  2. Definirea modelului de sistem informatic–Banca naţională de date cu reţea instituţională virtuală a instituţiilor implicate la nivel naţional/regional/judetean şi furnizori acreditaţi de formare continuă
  3. Definirea cerințelor administrative pentru implementarea sistemului informatic la nivel național şi județean şi de furnizor de formare continuă a personalului didactic
 4. Dezvoltarea sistemului informatic integrat- Banca naţională de date pentru gestiunea formării continue a personalului didactic
  1. Dezvoltarea aplicaţiei informatice privind sistemul national de evidenţă a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar: instalare-configurare servicii de infrastructură; crearea structurilor de baze de date; programare aplicaţie; realizare interfeţe web şi module de autentificare; implementare de semnături digitale pentru autentificare şi certificare date
  2. Extinderea funcţionalităţilor sistemului: definire tipuri beneficiari; definire/programare raportări specifice; traducere interfaţă web engleză, franceză.
  3. Realizarea/testarea raportărilor de bază ale sistemului cu participarea unor centre regionale ale solicitantului: definirea subsetului de date pentru raportările de bază; programarea şi crearea șabloanelor pentru raportări şi interogări; introducere date privind personalul didactic; generarea şi validarea corectitudinii rapoartelor
  4. Realizarea/testarea facilităţilor complete ale sistemului şi conectarea instituţiilor participante pe nivele de acces (nivel central, regional, judetean, de furnizor de formare continuă): extindere raportări de bază; configurare acces în sistem; introducere date privind formarea continuă a personalului didactic; generare rapoarte complete; creare raport final de testare a sistemului.
 5. Întreținerea şi îmbunătăţirea Băncii naţionale de date pentru gestiunea formării continue a personalului didactic.

Finantatori

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013;

Echipa

Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului

Partener: S.C. Softwin S.R.L.

Rezultate

 • un studiu de analiză preliminară a configuraţiei unui sistem national de evidenţă şi gestiune electronică a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 • un sistem informatic de evidenţă şi gestiune a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar - Banca naţională de date pentru gestiunea formării continue a personalului didactic proiectat/realizat/testat
 • o reţea virtuală naţională a furnizorilor care au programe de formare continuă acreditate pentru resursele umane din educaţie şi formare profesională cu date specifice despre formatori/CPT asociate/absolvenţi de cursuri operaţională în cadrul Băncii naţionale de date pentru gestiunea formării continue a personalului didactic;
 • un curs de formare continuă proiectat/realizat pentru operatori şi administratori sistem;
 • un curs de formare continuă proiectat/realizat pentru utilizatori sistem;
 • 10 de operatori şi administratori sistem formaţi pentru sistemul informatic de evidenţa şi gestiune a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar dezvoltate în proiect, cu indicatorul de rezultat: cel puţin 10 operatori şi administratori sistem formati la nivel regional/judetean;
 • 70 de utilizatori sistem formaţi pentru sistemul informatic de evidenţă şi gestiune a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar dezvoltate în proiect
 • sistem informatic de evidenţă şi gestiune a formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
 • un curs de formare continuă proiectat/realizat pentru consilierea personalului din sistemul educational preuniversitar în managementul carierei
 • 72 personal implicat în dezvoltarea şi managementul programelor de formare continuă a personalului didactic şi formatorilor la nivel regional/judeţean format
 • 1 campanie proiectată/dezvoltată/derulată de promovare a importanţei formării continue a personalului didactic la nivel de furnizori (privind existenta retelei virtuale nationale a furnizorilor) şi la nivel de personal didactic (privind oportunitatea de consiliere în managementul carierei didactice
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.