Proiect: Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile

Ref: ID 3777

Obiective

Dezvoltarea unui sistem flexibil de formare continuă a resurselor umane din învăţământul preuniversitar, care să permită specializarea reală şi eficientă a profesiilor / funcţiilor didactice, prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, în concordanţă cu standardele naţionale şi europene.

Obiective specifice

 • Restructurarea sistemului de formare continuă prin adaptarea cadrului legislativ la contextul actual;
 • Dezvoltarea metodologică privind generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile (CPT) pe tot parcursul carierei didactice în concordanţă cu standardele naţionale şi europene;
 • Instituirea mecanismelor reglatorii privind dinamica profesiilor didactice prin flexibilizarea rutelor de conversie şi perfecţionare în carieră

Activităţi

 1. Organizarea echipei de implementare a proiectului (responsabilităţi, calendar, activităţi, criterii şi indicatori de realizare):
  • Organizarea echipei de management
  • Identificarea domeniilor de activitate din cadrul proiectului
  • Stabilirea numărului de grupuri de lucru şi a numărului de membri / grup de lucru / domeniu de activitate;
  • Completarea echipei de implementare (prin selectarea şi angajarea experților)
 2. Achiziţionarea bunurilor şi serviciilor (echipamente, consumabile, servicii)
 3. Elaborarea „Metodologiei de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar” presupune parcurgerea etapelor:
  • Construirea profilului de competenţe de bază pentru funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar (analiză ocupaţională), cu scopul elaborării standardelor ocupaţionale şi de formare continuă:
   • Realizarea unui studiu de diagnoză şi prognoză privind dinamica profesiilor
   • Desfăşurarea unei vizite de studiu în Scoţia
   • Selectarea funcţiilor didactice pentru care se vor elabora standarde ocupaţionale, respectiv de formare continuă
  • Elaborarea şi revizuirea standardelor ocupaţionale (vor fi elaborate cele care nu există şi vor fi revizuite cele existente):
   • Organizarea şi instruirea grupurilor de lucru în vederea elaborării standardelor ocupaţionale conform cerinţelor europene şi ale Centrului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA);
   • Elaborarea/revizuirea standardelor ocupaţionale pentru funcţiile didactice selectate în activitatea anterioară;
  • Elaborarea standardelor de formare continuă pe baza celor ocupaţionale:
   • Desfăşurarea unei vizite de studiu în Finlanda;
   • Elaborarea standardelor de formare continuă pentru funcţiile didactice selectate la activitatea 1, pe etape din cariera didactică (definitivat, gradul II, gradul I, masterat, cursuri postuniversitare, doctorat şi perfecţionarea periodică/o dată la 5 ani), pe niveluri de performanţă, în concordanţă cu prevederile legislative
   • Dezbaterea publică a documentelor elaborate la activităţile 2, 3: Organizarea şi desfășurarea de seminarii/work-shop-uri în cele 16 CRFP şi în București
  • Elaborare structuri programe de formare continuă
   • Elaborarea structurilor programelor de formare continuă care permit accesul la definitivat, gradul II, respectiv gradul I;
   • Elaborarea structurii programelor de formare continuă pentru funcţiile didactice (de predare, de consiliere şi de terapie educaţională, de documentare şi informare, de inovare-dezvoltare) selectate la activitatea 1, pe etape din cariera didactică şi pe niveluri de performanţă;
   • Elaborarea structurii programelor de formare continuă pentru funcţiile didactice auxiliare selectate la activitatea 1, pe niveluri de performanţă
  • Elaborarea „Metodologiei de certificare şi echivalare în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite prin forme de perfecţionare şi conversie”:
   • Selectarea formelor de perfecţionare şi conversie şi elaborarea instrumentelor de echivalare a competenţelor în CPT (pentru formele selectate)
  • Flexibilizarea rutelor de conversie şi perfecţionare în carieră:
   • Selectarea funcţiilor didactice către care se poate realiza conversia profesională şi stabilirea condiţiilor şi criteriilor de conversie;
   • Elaborarea structurii programelor de formare continuă necesare conversiei profesionale;
   • Elaborarea setului de rute flexibile de conversie, respectiv de perfecţionare, pentru funcţiile didactice selectate
  • Dezbaterea publică a documentelor elaborate la activităţile 4, 5 şi 6:
   • Organizarea şi desfăşurarea de seminarii/work-shop-uri în cele 16 CRFP şi Bucureşti
  • Elaborarea formei finale a documentelor realizate la activităţile 2, 3, 4, 5 şi 6 şi înaintarea spre aprobare prin Ordin de Ministru a prevederilor metodologice privind formarea continuă
 4. Desfăşurare activităţi de promovare şi diseminare a proiectului:
  • Organizarea şi desfăşurarea a 2 conferinţe (una de lansare şi una de finalizare a proiectului)
  • Elaborarea şi multiplicarea materialelor informative: broşuri, pliante, postere etc.
  • Organizarea şi desfăşurarea a 3 conferinţe de presă, sesiuni de informare, promovare în CRFP şi Bucureşti
  • Organizarea şi desfăşurarea unei campanii de diseminare a rezultatelor proiectului în CRFP şi Bucureşti
  • Actualizarea site-ului CNFP cu date privind implementarea proiectului
  • Asigurarea vizibilităţii proiectului prin respectarea regulilor specifice de informare şi publicitate privind asistenţa financiară obţinută din fondurile structurale europene
 5. Realizarea studiului de impact privind efectele restructurării sistemului de formare continuă prin aplicarea rezultatelor proiectului pe un grup ţintă pilot
 6. Managementul proiect

Finanțatori

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Beneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Parteneri: Direcţia Generală Managementul Resurselor Umane (DGMRU), Universitatea din Bucureşti (UB), Scottish Qualifications Authority (SQA)

Rezultate

Nota (A-activitate; IR=indicator de rezultat)

A.I

 • Echipa de implementare a proiectului constituită şi organizată (IR: nr. membri echipa de management stabilit - 8 membri)
 • domenii de activitate identificate (IR: minim 7);
 • nr. grupuri de lucru stabilit (IR: minim 7), nr. de membri/grup de lucru/domeniu stabilit (IR: minim 5 membri), experţi selectaţi

A.II

 • Bunuri achiziţionate (IR: 1 echipament de tipărire digitală color, 1 echipament de finisare a tipăriturilor, consumabile);
 • Servicii contractate (IR: 2 conferinţe organizate şi desfăşurate-una de lansare şi una de finalizare, 1 audit financiar)

A.III

 • O metodologie de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar elaborata:
  • Profiluri de de competenţe de bază pentru funcţiile didactice din învăţământul preuniversitar-analiză ocupaţională (IR: minim 8);
  • Standarde ocupaţionale elaborate/revizuite (IR: minim 8);
  • Standarde de formare continuă elaborate (IR: minim 8);
  • Structuri de programe de formare continuă elaborate (IR: minim 17);
  • O metodologie de certificare şi echivalare în credite profesionale transferabile a competenţelor dobândite prin forme de perfecţionare şi conversie elaborată
  • Seturi rute flexibile de conversie (IR: minim 3) şi perfecţionare (IR: minim 2) în carieră elaborate;
  • Documente elaborate la activităţile 3, 4, 5 şi 6 analizate şi dezbătute (IR: minim 42)
  • Se vor finaliza şi supune spre aprobare conducerii MECT (IR: minim 5 Ordine Ministru)

A.IV

 • materiale informative elaborate şi multiplicate-broşuri, pliante, postere etc. (IR: minim 4000 în 3 ani);
 • conferinţe de presă (IR: 3, câte 1/an), sesiuni de informare, promovare în 16 CRFP (IR: minim 16) şi în Bucureşti (IR: minim 1);
 • site-ul CNFP actualizat la fiecare 3 luni;

A.V

 • Studiu de impact privind efectele restructurării sistemului de formare continuă (IR: 1 raport final de cercetare)
Ultima modificare Luni, 17 Decembrie 2012 12:18
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.