Proiect: Formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare Obiective

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea oportunității şi creșterea participării cadrelor didactice universitare la programe de formare continuă în domeniile: calităţii (pe două dimensiuni: asigurarea calităţii proceselor educaţionale şi a managementului sistemului de învăţământ superior), pedagogiei învăţământului universitar şi practicii profesionale a studenţilor, prin intermediul unor strategii de formare de tip blended learning.

 • Dezvoltarea competenţlor profesionale în domeniile de studiu propuse pentru categorii distincte de cadre didactice universitare (cadre didactice universitare debutante în cariera sau în funcţia didactică ocupată, cadre didactice universitare cu experienţă, coordonatorii de practică profesională a studenţilor, cadre didactice membre în comisiile de calitate, cadre didactice cu poziţii manageriale), precum şi pentru cadre didactice universitare interesate din universităţile partenere sau din alte centre universitare locale/regionale/naționale, prin participarea la programe specifice de formare continuă, cu potenţial de extindere a învăţării pe parcursul întregii vieţi.
 • Proiectarea şi implementarea unei metodologii de formare a cadrelor didactice universitare prin integrarea sistemului blended learning, utilizand noile strategii şi tehnologii de formare a adulților.
 • Dezvoltarea şi/sau fundamentarea unei culturi instituţionale bazate pe principiile calităţii din perspectiva învăţământului centrat pe student.
 • Dezvoltarea unei comunităţi online de formare continuă a cadrelor didactice universitare, care să gazduiască resurse şi spații virtuale de învăţare, flexibile şi accesibile, în sprijinul formarii continue în domeniile managementului calităţii şi pedagogiei universitare pentru asigurarea unei educaţii terţiare de calitate.      

Finanțare

Fondul Social European – Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane / POSDRU

Echipa

 • Lucian Ciolan – Manager de proiect
 • Mihaela Stîngu - Asistent proiect
 • Cosmina Mironov - Coordonator formare
 • Anca Borzea - Coordonator monitorizare
 • Adrian Albu - Responsabil financiar
 • Diana Petrescu - Expert juridic
 • Adrian Opre - Coordonator UBB
 • Dumitru Ion - Coordonator UVT
 • Paul Botez - Coordonator TIC

Rezultate

Un studiu realizat pentru analiza nevoilor de formare a cadrelor didactice din grupurile ţintă în relaţie cu domeniile de studiu propuse prin proiect, cu indicatorul de rezultat - un raport de cercetare finalizat;

 • 3 module de pregătire incluzând 5 cursuri de tip „blended learning”, fiecare având 66 de ore (20 de credite ECTS), acreditate de universitățile partenere;
 • 100 de cursanţi/ 80 de absolvenţi pentru fiecare dintre module, în total 300 cursanți / 240 absolvenţi;
 • 75 de cadre didactice debutante participă la cursurile oferite, cu indicator de rezultat 60 de absolvenți;
 • platformă online funcţională, cu spaţii adecvate pentru comunităţi de învăţare şi de practică;
 • două ghiduri de utilizare a platformei online: unul pentru personalul didactic universitar - formator, unul pentru cursanţi;
 • 12 cadre universitare din cele 3 centre formate în vederea utilizării, în calitate de formatori, a platformei digitale de formare continuă;
 • 300 pachete suport pentru cursanţi;
 • 3.000 de broșuri şi 1.500 de afişe realizate, cu indicator de rezultat 2.700 broşuri şi 1.350 afișe distribuite în facultăţile celor 3 universităţi partenere;
 • 4 seminarii: unul de lansare, organizat la nivel de parteneriat cu reprezentanţi din universităţi pentru promovarea proiectului şi 3 seminarii de diseminare a rezultatelor proiectului, câte unul în cadrul fiecarui centru universitar partener;
 • Peste 3 articole de specialitate care să prezinte rezultatele proiectului la evenimente relevante de profil;
 • Newsletter al proiectului – 4 numere, cu indicatorul de rezultat, cel puțin 300 de accesari/număr de newsletter.

Web: http://blu.cc.unibuc.ro/

înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.