Admitere

 

Precizări admitere domeniul Psihologie - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2016

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE ADMITERE, STUDII UNIVERSITARE DE MASTER – forma de învățământ cu frecvență, SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2016, DOMENIUL PSIHOLOGIE

I. CALENDAR

Înscrieri: 13-20 iulie 2016           

PROGRAM: Luni-Vineri 9.00 – 14.00, Sâmbăta - Duminica 9.00 – 12.00

În zilele de 18, 19 și 20 iulie 2016 programul pentru înscrieri se prelungește până la orele 16.00.

Important !! Înscrierea se face personal, de către candidat.În cazuri excepționale (internare în spital, plecare în străinătate etc), dovedite cu documente oficiale, înscrierea se poate face prin mandatar, cu procură autentificată de un notar public.

II. PROGRAMARE EXAMEN ADMITERE

Nr. Crt. Domeniul Programul de studiu Probe de concurs Data susţinere proba

1.

Psihologie Psihologie clinică – evaluare şi intervenţie terapeutică Probă orală

21 iulie 2016

2.

Psihologie Evaluarea, consilierea si psihoterapia copilului, cuplului si a familiei Probă orală

21 iulie 2016

3.

Psihologie Psihodiagnoza, psihoterapie experientiala unificatoare (PEU) si dezvoltare personala Probă orală

21 iulie 2016

4.

Psihologie Psihologia sănătății – Cercetare Clinică şi Optimizare Comportamentală Probă orală

21 iulie 2016

5.

Psihologie Psihotraumatologie și asistare psihologică Probă orală

25 iulie 2016

6.

Psihologie Psihologie organizaţională şi managementul resurselor umane Probă orală

21 iulie 2016

7.

Psihologie Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor Probă orală

21 iulie 2016

8.

Psihologie Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane Probă orală

21 iulie 2016

9.

Psihologie Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale Probă orală

21 iulie 2016

10.

Psihologie Evaluare si interventie psihologica in domeniul educational Probă orală

21 iulie 2016

 

III.AFIŞARE REZULTATE CONCURS ADMITERE – DATA LIMITĂ - 27 iulie

ÎNSCRIERE CANDIDAȚI

 1. La concursul de admitere la studii universitare de master se pot înscrie absolvenți cu diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta
 2. La admitere pot candida si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare
 3. Pot candida la examenul de admitere pentru studii universitare de master, sesiunea 2016, absolvenţi cu diplomă de licenţă din orice domeniu.
 4. Examenul de admitere se organizează pe grupuri de programe. Candidații declarați respinși la programul pentru care au optat inițial au astfel posibilitatea de a solicita redistribuirea la oricare dintre celelalte programe din grupul respectiv, în limita locurilor rămase disponibile, repectându-se criteriile de admitere.

GRUPUL 1- PROGRAME DE STUDIU CU ADMITERE COMUNĂ: aria psihologie clinică, psihoterapie, psihologia educației

 1. Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică;
 2. Evaluarea, consilierea şi terapia copilului, cuplului şi familiei;
 3. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală;
 4. Psihologia sănătăţii: cercetare clinică şi optimizare comportamentală;
 5. Psihotraumatologie şi asistare psihologică.
 6. Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educaţional;

Notă: La grupul de programe 1 se vor avea în vedere cunoștințele din aria psihologiei clinice, psihoterapiei, psihologiei educației

GRUPUL 2- PROGRAME DE STUDIU CU ADMITERE COMUNĂ: aria psihologie organizațională, psihologia muncii, psihologie aplicată în domeniul securității naționale

 1. Psihologie organizațională şi managementul resurselor umane;
 2. Sănătate ocupaţională şi performanţa resursei umane;
 3. Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor;
 4. Psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale;

Notă: La grupul de programe 2 se vor avea în vedere cunoștințele din aria psihologiei organizaționale și psihologiei muncii

TAXA DE ADMITERE: 250 lei

PROBE DE CONCURS

I. GRUPUL DE PROGRAME DE MASTER 1: ARIA PSIHOLOGIE CLINICĂ, PSIHOTERAPIE, PSIHOLOGIA EDUCAȚIEI
1. Psihologie clinică - evaluare şi intervenţie terapeutică

Proba admitere: examen oral.

Descriere probă: Se urmărește evaluarea cunoștințelor de specialitate, a abilităților academice și a abilităților specifice domeniului, pe baza subiectelor teoretice și a analizei unui studiu de caz / test situațional (identificarea problemei, conceptualizare de specialitate, explicarea pe baza unei teorii sau model, raționament aplicativ). 

Candidatul va extrage un bilet și va răspunde la cerințe și la întrebările comisiei prin care se vizează evaluarea a 3 domenii:

- Cunoștințe de specialitate - 5 puncte: 

       concepte și modele teoretice (cunoștințe acumulate la studii de licență, vezi și tematica examen de licență),

- Abilități specifice domeniului - 3 puncte:

       conceptualizarea cazului/ situației (pe baza cunoștințelor acumulate la studii de licență),

- Abilități academice - 1 punct:

       verificarea unor informații despre abilitățile academice (capacitatea de a produce rezultate academice, produse academice, servicii, capacitatea de a accesa abilități/ cunoștințe academice promovate la nivel internațional - nivelul înțelegerii textelor științifice redactate în engleză, etc.).

         Se acordă 1 punct din oficiu.

         Pentru a răspunde complet la întrebările comisiei, se vor adăuga la dosarul de înscriere CV si dovezi care atestă activități și abilități academice ale candidatului.  

Tematică

   -Tulburări în sfera sănătății mentale, emoționale, comportamentale.

   -Orientări și metode în psihoterapie. Psihoterapii de familie.

   -Stadialitatea dezvoltării psiho-comportamentale.

   -Învățarea: definire, perspective de abordare, teorii și modele.

   -Alegerea și dezvoltarea carierei.

În funcție de specificul programului de master, au pondere mai mare subiectele tematice de profil.

Se poate consulta lista de teme și bibliografia pentru examenul de finalizare studii de licență- (http://fpse.unibuc.ro/fisiere/2016/student/structura-examen-licenta-psihologie-2016.pdf).

2. Evaluarea, consilierea şi terapia copilului, cuplului şi familiei
3. Psihodiagnoză, psihoterapie experienţială unificatoare (PEU) şi dezvoltare personală
4. Psihologia sănătăţii: cercetare clinică şi optimizare comportamentală
5. Psihotraumatologie şi asistare psihologică
6. Evaluare şi intervenţie psihologică în domeniul educaţional
II. GRUPUL DE PROGRAME DE MASTER 2: ARIA PSIHOLOGIE ORGANIZAȚIONALĂ, PSIHOLOGIA MUNCII, PSIHOLOGIE APLICATĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE
1. Psihologie organizațională și managementul resurselor umane

Proba admitere: examen oral.

Descriere probă: Se urmărește evaluarea cunoștințelor de specialitate, a abilităților academice și a abilităților specifice domeniului, pe baza subiectelor teoretice și a analizei unui studiu de caz / test situațional (identificarea problemei, conceptualizare de specialitate, explicarea pe baza unei teorii sau model, raționament aplicativ). 

Candidatul va extrage un bilet și va răspunde la cerințe și la întrebările comisiei prin care se vizează evaluarea a 3 domenii:

- Cunoștințe de specialitate - 5 puncte: 

       concepte și modele teoretice (cunoștințe acumulate la studii de licență, vezi și tematica examen de licență),

- Abilități specifice domeniului - 3 puncte:

       conceptualizarea cazului/ situației (pe baza cunoștințelor acumulate la studii de licență),

- Abilități academice - 1 punct:

       verificarea unor informații despre abilitățile academice (capacitatea de a produce rezultate academice, produse academice, servicii, capacitatea de a accesa abilități/ cunoștințe academice promovate la nivel internațional - nivelul înțelegerii textelor științifice redactate în engleză, etc.).

         Se acordă 1 punct din oficiu.

         Pentru a răspunde complet la întrebările comisiei, se vor adăuga la dosarul de înscriere CV si dovezi care atestă activități și abilități academice ale candidatului.  

Tematică

-          Activități și procese în organizații: comunicarea organizațională, motivarea organizațională, recrutarea și selecția personalului, analiza muncii, integrarea organizațională, cariera, evaluarea personalului.

În funcție de specificul programului de master, au pondere mai mare subiectele tematice de profil.

Se poate consulta lista de teme și bibliografia pentru examenul de finalizare studii de licență-(http://fpse.unibuc.ro/fisiere/2016/student/structura-examen-licenta-psihologie-2016.pdf).

2. Sănătate ocupațională și performanța resursei umane
3. Managementul formării psihologilor în psihologia muncii, transporturilor şi serviciilor
4. Psihologie aplicată în domeniul securității naționale

 

CRITERII DE DEPARTAJARE: În cazul mediilor egale, departajarea se face în funcţie de:

1. media generală a anilor de studii de licență;

2. media examenului de licență.

 

CLASIFICARE

Clasificarea se face după principiul „media înaintea opțiunii (buget/taxă)”.

Candidații trebuie să specifice pe fișa de înscriere opțiunea pentru forma de finanțare BUGET sau/ ȘI TAXĂ( pot opta pentru ambele).

Candidații sunt admiși în ordinea mediilor, până la completarea locurilor disponibile - buget/taxă.

IMPORTANT!!!

La finalul anului de studiu, locurile de la buget se redistribuie în cadrul procesului de reclasificare, în funcție de performanța academică. Astfel, un student admis la taxă în anul I poate beneficia în anul urmator de un loc la buget, dacă performanțele academice îi permit acest lucru.

ETAPE CLASIFICARE ADMITERE

1 Stabilirea clasamentului în urma rezultatelor obținute la concursul de admitere se face conform principiului „media înaintea opțiunii (buget/taxă)”

* CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL!

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGET au obligaţia de a prezenta diploma de bacalaureat şi licenţă în original, în termen de 2 zile de la data afișării rezultatelor, în cazul în care nu au depus originalul la înscriere. Neprezentarea diplomei în original la termen, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor prezenta în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor:

 • Copia chitantei de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069 deschis la sucursala BCR, sector 5 Bucuresti.
 • Diploma de bacalaureat şi licenţă în original (pentru candidații care nu urmează şi un alt program de masterat)
 • Diploma de bacalaureat şi licenţă în copie legalizată și adeverință de admis /student   (pentru candidații care au fost admiși / urmează şi un alt program de masterat și nu au depus documentele la inscriere)

Neprezentarea la termen a documentelor menționate pentru confirmarea locului cu taxă, duce la pierderea locului.

2        Stabilirea clasamentului după perioada de confirmare a locului ocupat se face pastrând principiul „media înaintea opțiunii (buget/taxă)”. Candidații care în urma reclasificării se vor afla pe lista de așteptare vor putea solicita ocuparea unui loc prin redistribuire la un alt program din cadrul grupului de programe la care au candidat (dacă vor mai fi locuri disponibile), în baza unei cereri depuse la Secretariat.

3        Doar candidații care au depus solicitări pentru ocuparea unui loc rămas disponibil vor fi clasificați, strict în ordinea mediilor obținute la concursul de admitere, rezultând astfel clasamentul final.

TAXA DE ȘCOLARIZARE: 3100 lei/an de studiu

Ultima modificare Luni, 18 Iulie 2016 13:07
Evaluaţi acest articol
(10 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.