Admitere

Acte necesare - studii universitare de masterat, sesiunea iulie-septembrie 2017

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2017

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE
- fişă tip de înscriere;
- diploma de bacalaureat în original şi copie pentru certificare conform cu originalul;
- diploma de licență în original şi copie pentru certificare conform cu originalul sau adeverință (în cazul promoției 2017);
-documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
-foaie matricolă/ supliment la diplomă în copie;
-certificat de naștere, în copie pentru certificare conform cu originalul;
-certificat de căsătorie în copie pentru certificare conform cu originalul (unde este cazul);
-adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);
-trei fotografii tip buletin de identitate, color (numele scris pe verso);
-CI în copie lizibilă;
-CV și dovezi care atestă activități și abilități academice ale candidatului (doar pentru programele de master din cadrul domeniului PSIHOLOGIE).
• Dovada plătii taxei de admitere - achitată la orice bancă, în cont BCR deschis la sectorul 5 – RO 51 RNCB 0076010452620069 sau on-line, la adresa www.po.unibuc.ro, unde se selectează facultatea și tipul de taxă de admitere; taxa poate fi achitată și la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept).
Pentru programele de studii la forma de învățământ IFR și TICE (IF) taxa se achită la sediul Departamentului CREDIS din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de plată a taxei de admitere se va prezenta unul din următoarele documente:
- certificatele de deces ale părinților - copii pentru certificare conform cu originalul (în cazul celor orfani de ambii părinți);
-adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
-adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
-adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului;
- 2 coli A4
- dosar plic alb;

Pentru studenții care urmează un alt program de studii universitare de master: adeverință din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, diploma de bacalaureat și diploma de licență în copie certificată conform cu originalul;
Pentru absolventii unui alt program de studii universitare de master: diploma de bacalaureat și diploma de licență în original şi copie pentru certificare conform cu originalul sau echivalenta acesteia, adeverinţă de la prima facultate cu specificarea numarului de ani efectuati la buget sau taxă.

Ultima modificare Luni, 03 Iulie 2017 08:44
Evaluaţi acest articol
(21 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.