Studii universitare de licență (11)

Precizări admitere domeniul Psihologie - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2018

Domeniul de studiu Psihologie, programe de studiu Psihologie

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2018 - DOMENIUL PSIHOLOGIE

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licență - domeniul Psihologie - DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE CONFIRMARE A LOCURILOR, DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR ŞI RECORECTARE A LUCRĂRILOR

Lista candidaţilor admişi la domeniul Psihologie, programul de studii Psihologie, pe locurile de la buget după expirarea perioadei de confirmare a locurilor, de soluţionare a contestaţiilor şi recorectare a lucrărilor

Lista candidaţilor admişi la domeniul Psihologie, programul de studii Psihologie, pe locurile cu taxă după expirarea perioadei de confirmare a locurilor, de soluţionare a contestaţiilor şi recorectare a lucrărilor

Lista candidaţilor în aşteptare la domeniul Psihologie, programul de studii Psihologie, după expirarea perioadei de confirmare a locurilor, de soluţionare a contestaţiilor şi recorectare a lucrărilor

Lista candidaţilor respinşi la domeniul Psihologie, programul de studii Psihologie, în urma soluţionării contestaţiilor şi recorectării lucrărilor

Lista candidaţilor respinşi la domeniul Psihologie, programul de studii Psihologie, după expirarea perioadei de confirmare a locurilor, de soluţionare a contestaţiilor şi recorectare a lucrărilor

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licență - domeniul Psihologie - după expirarea celei de a doua perioade de confirmare

Metodologia de admitere la studii universitare de licență - 2018

Tematica pentru concursul de admitere la studii universitare de licență - 2018

Citeşte mai departe ...

Precizări admitere domeniul Științe ale Educației - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2018

PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA EXAMENUL DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ SESIUNEA IULIE - SEPTEMBRIE 2018 - DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licență ca urmare a reclasificării - domeniul Științe ale Educației - DUPĂ EXPIRAREA PERIOADEI DE CONFIRMARE A LOCURILOR 25.07.2018

Lista candidaţilor admişi la domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, programul de studii Pedagogie - după expirarea perioadei de confirmare a locurilor

Lista candidaţilor admişi la domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, programul de studii Psihopedagogie Specială - după expirarea perioadei de confirmare a locurilor

Lista candidaţilor admişi la domeniul Ştiinţe ale Educaţiei, programul de studii Pedagogia Învăţământului Primar și Preşcolar - Bucuresti - după expirarea perioadei de confirmare a locurilor- după expirarea perioadei de confirmare a locurilor

Lista candidaţilor in aşteptare care pot ocupa un loc la programele de studii de la domeniul Științele Educației - după expirarea perioadei de confirmare a locurilor

Lista finală a candidaţilor admişi la domeniul - Știinţe ale Educaţiei, programul de studii - Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (la BUZĂU) - după expirarea perioadei de confirmare a locurilor

Lista finală a candidaţilor admişi la domeniul - Știinţe ale Educaţiei, programul de studii - Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (la FOCȘANI) - după expirarea perioadei de confirmare a locurilor

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licență - domeniul Științe ale Educației - după expirarea celei de a doua perioade de confirmare

Metodologia de admitere la studii universitare de licență - 2018

CERINTE PROBA DE CONCURS - ESEU MOTIVAȚIONAL

Citeşte mai departe ...

Calendar admitere - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2016

CALENDAR ADMITERE

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE 2016

 

13-20 iulie 2016           

INSCRIERI - PROGRAM           
Luni-Vineri 9.00 – 14.00,
Sâmbăta - Duminica 9.00 – 12.00

Important !! Înscrierea se face personal, de către candidat.În cazuri excepționale (internare în spital, plecare în străinătate etc), dovedite cu documente oficiale, înscrierea se poate face prin mandatar, cu procură autentificată de un notar public.

Domeniul Psihologie

22 iulie 2016, ora 9.00           Proba scrisă Psihologie

23-24 iulie 2016                     Afişare rezultate

24-26 iulie 2016                     Confirmarea locurilor pentru buget si taxă

27-28 iulie 2016                     Afisare liste admitere după confirmare

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei (Pedagogie, Psihopedagogie specială, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar)

22 iulie 2016, ora 10.00                  Proba eliminatorie PIPP București

22 iulie 2016, ora 9.00           Proba eliminatorie PIPP Focșani

22 iulie 2016, ora 9.30           Proba eliminatorie PIPP Buzău

21 iulie 2016, ora 10.00                  Proba eliminatorie PIPP (ID-CREDIS)

 

23-24 iulie 2016                     Afişare rezultate

24-26 iulie 2016                     Confirmarea locurilor pentru buget si taxă

27-28 iulie 2016                     Afisare liste admitere după confirmare

 

* CONFIRMAREA LOCULUI     ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL !

 

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGET au obligaţia de a prezenta diploma de bacalaureat în original în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor, în cazul în care nu au depus originalul la înscriere. Neprezentarea diplomei în original la termen duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ vor prezenta:

 • Copia chitantei de achitare a sumei de 500 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO 51 RNCB 0076010452620069 deschis la sucursala BCR, sector 5, Bucuresti.
 • diploma de bacalaureat în original (pentru candidații care nu mai urmează o altă facultate)
 • diploma de bacalaureat în copie legalizată și adeverință de admis /student   (pentru candidații care au fost admiși / urmează o altă facultate și nu au depus documentele la inscriere)

Neprezentarea la termen a documentelor menționate pentru confirmarea locului cu taxă duce la pierderea locului.

Citeşte mai departe ...

Acte necesare - studii universitare de licență, sesiunea iulie 2018

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE - STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, SESIUNEA IULIE 2018

 • fişă tip de înscriere (de la comisia de admitere);
 • diploma de bacalaureat în original şi copie pentru certificare conform cu originalul sau adeverință (în cazul liceelor care nu au eliberat diplomele - promoția 2018);
 • documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • diplomă de olimpic în original şi copie pentru certificare conform cu originalul, numai pentru candidații care au obținut locul I, II sau III la faza națională, în domeniul programului la care se înscriu ca olimpici;
 • eseu motivațional (pentru programele de studii Pedagogie și Psihopedagogie specială);
 • certificat de naștere în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • certificat de căsătorie în original și copie pentru certificare conform cu originalul (unde este cazul);
 • adeverința medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studiu la care candidează (de la medicul de familie);
 • trei fotografii tip buletin de identitate, color (numele scris pe verso);
 • CI în copie lizibilă;
 • dovada plății taxei de admitere - achitată la orice bancă, în cont BCR deschis la sectorul 5 – RO 51 RNCB 0076010452620069 sau online, la adresa www.po.unibuc.ro, unde se selectează facultatea și tipul de taxă de admitere; taxa poate fi achitată și la casieria Universităţii din Bucureşti (sâmbăta și duminica), cu sediul în Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, demisol (Facultatea de Drept). Pentru programul de studii – Pedagogia învățământului primar și preșcolar (ID) taxa se achită la sediul Departamentului CREDIS din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46.
 • 2 coli A4;
 • dosar plic alb.

Pentru studenții care urmează o altă facultate: se adaugă adeverința din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, perioada în care a primit bursă și diploma de bacalaureat, în copie certificată conform cu originalul;

Pentru absolvenții unei alte instituții de învățământ superior: se adaugă diploma de licență în original şi copie certificată conform cu originalul sau echivalenta acesteia şi adeverinţă de la prima facultate cu specificarea numărului de ani efectuați la buget sau taxă și a perioadei în care s-a primit bursă.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere se va prezenta unul din următoarele documente:

 • certificatele de deces ale părinților copii pentru certificare conform cu originalul (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • adeverințe de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Taxa pentru examenul de admitere

Domeniul Psihologie: 250 lei

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei (programele de studiu: Pedagogie, Psihopedagogie specială și Pedagogia învățământului primar și preșcolar din București – forma de învățământ cu frecvență).

Candidaţii pot opta la înscriere, prin depunerea unui singur dosar, cu achitarea taxei de 150 lei, pentru un program de studii, 200 lei pentru două programe de studii, 250 lei pentru toate cele trei programe de studii din cadrul domeniului Ştiinţe ale educaţiei (IF), în ordinea preferințelor. Pentru filialele din Buzău și Focșani, înscrierea candidaților se face strict pentru programele de studii care își desfășoară activitatea la cele două locații – 150 lei. Pentru PIPP – ID – înscrierile se fac la sediul din Bd. Mihail Kogălniceanu, nr 36-46, Departamentul CREDIS.

ACCESUL ÎN SALA DE INSCRIERI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE ESTE PERMIS DOAR CANDIDAȚILOR.

Citeşte mai departe ...

Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Stiintele Educatiei – Pedagogia Învațământului Primar și Preșcolar

Programele de pregatire dezvoltate în cadrul Departamentului de Formarea Profesorilor reprezinta cea mai importanta structura institutionala de formare initiala si continua a cadrelor didactice din învatamântul preuniversitar.  Acestea sunt proiectate si implementate în virtutea a doua principii fundamentale: nevoile cursantilor si evolutiile accelerate ale societatii globalizate.

Misiunea fundamentala este de a concepe si proiecta activitati care sa contribuie la cresterea competitivitatii resurselor umane implicate în activitatile educative pe piata muncii. De aceea, în centrul misiunii D.F.P. se afla sustinerea si dezvoltarea tinerilor pentru atingerea competentelor definite de catre profilul ocupational al unui cadru didactic axat pe gândire reflexiva, dezvoltare profesionala continua, autonomie, responsabilitate, creativitate si exprimarea propriilor opinii.

Departamentul pentru Formarea Profesorilor, prin programele derulate, asigura pregatirea psiho-pedagogica a viitoarelor cadre didactice, precum si perfectionarea continua, metodico-stiintifica a corpului profesoral existent. Zonele de acoperire sunt Bucuresti, Buzau si Focsani, împreuna cu localitatile învecinate. Cursantii nostri acopera pe piata muncii meseria de profesor pentru învatamânt prescolar, primar, secundar si universitar. Pentru desavârsirea pregatirii profesionale a studentilor, D.F.P. colaboreaza cu institutiile de învatamânt preuniversitar care asigura si contribuie la îndrumarea practicii pedagogice.

Obiective

 • sa formeze cadre didactice care îsi vor desfasura activitatea în cadrul învatamântului primar si prescolar;
 • sa asigure pregatirea psiho-pedagogica prin masterat didactic pentru studentii Universitatii din Bucuresti, viitoare cadre didactice de specialitate;
 • sa dezvolte un mediu favorabil pentru formare, prin elaborarea unor oferte de curs si seminarii flexibile, bazate pe metode si mijloace moderne;
 • sa amelioreze continuu sistemul de pregatire psiho-pedagogica initiala si continua a cadrelor didactice prin echilibrarea activitatilor teoretice cu cele cu caracter practic, prin utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicarii, prin centrarea pe activitatile de învatare;
 • sa contribuie la formarea continua a cadrelor didactice practicante;
 • sa dezvolte cercetare fundamentala de excelenta în domeniul formarii cadrelor didactice si în domeniile conexe.

D.F.P. urmareste profesionalizarea si dezvoltarea carierei didactice a viitorilor absolventi, precum si instrumentarea acestora sub raport pedagogic, psihologic si psiho-social, formarea competentelor de proiectare pedagogica, metodologica, evaluativa, de comunicare, de identificare si rezolvare a conflictelor interumane / a situatiilor-problema aparute în procesul didactic.

În contextul schimbarilor socio-profesionale actuale în domeniul învatamântului primar si prescolar, D.F.P. aduce o noutate absoluta în sistemul de învatamânt românesc: modificarea statutului profesional al cadrelor didactice pentru învatamântul preuniversitar, concretizata prin titlul de profesor pentru învatamântul primar si prescolar.
Pentru programul de studii privind formarea cadrelor didactice din învatamântul primar si prescolar, admiterea include doua probe de concurs: un interviu cu dominanta psiho-pedagogica si o etapa de analiza a dosarelor (media de la bacalaureat).

La finalul celor 3 ani de studiu, cursuri de zi, absolventii acestui program de studii vor obtine:

 • diploma în domeniul Stiintele Educatiei;
 • supliment de diploma care va mentiona Specializarea Pedagogia Învatamântului Primar si Prescolar.
Citeşte mai departe ...

Psihopedagogie Specială

Stiintele Educatiei – Psihopedagogie Speciala:

Misiunea fundamentala este aceea de a forma specialisti cât mai bine pregatiti pentru educatia, terapia si recuperarea persoanelor cu nevoi speciale.

Absolventii programului de studii Psihopedagogie speciala pot ocupa o diversitate de locuri de munca:

 • terapie logopedica;
 • recuperarea diferitelor categorii de persoane cu handicap;
 • programe de educatie integrata;
 • cercetare în domeniul educatiei speciale;
 • activitati în organizatii nonguvernamentale (implementare si evaluare de proiecte);
 • terapie ocupationala, asistenta psihopedagogica în institutii din domeniul sanatatii;
 • consilierea parintilor copiilor cu handicap;
 • orientarea profesionala a tinerilor cu handicap;
 • psihopedagogia supradotatilor;
 • învatamânt preuniversitar, special si universitar.

Aceste categorii de specialisti sunt necesare într-o serie de categorii de institutii: scoli speciale, centre logopedice, centre de zi, spitale, policlinici, organizatii neguvernamentale si organisme destinate protectiei copilului si persoanelor vârstnice etc.

Obiectivele principalele ale procesului de învatamânt din cadrul Programului de Psihopedagogie Speciala vizeaza în esenta:

 • familiarizarea cu tehnicile de evaluare folosite în stabilirea profilului psihologic al persoanelor cu handicap;
 • cunoasterea metodologiilor de predare folosite în învatamântul special;
 • studierea principalelor proceduri de terapie folosite în recuperarea persoanelor cu nevoi speciale;
 • tehnica proiectarii programelor de recuperare pentru diferite categorii de persoane cu nevoi speciale.

Durata de studii este de 3 ani, cursuri de zi, acestea finalizându-se cu sustinerea examenului de licenta. Pe parcursul studiilor de licenta, studentii sunt pregatiti pe baza planului de învatamânt ce vizeaza atât un modul teoretic, cât si unul practic. În modulul teoretic sunt cuprinse o paleta larga de discipline, încadrate în urmatoarele categorii: discipline fundamentale, discipline de domeniu, discipline de specialitate, discipline complementare, discipline optionale si discipline facultative. Modulul de pregatire practica se realizeaza prin doua feluri de practica, si anume practica pedagogica si practica de specialitate în relatie cu licenta.

Citeşte mai departe ...

Pedagogie

Stiintele Educatiei - Pedagogie:

Misiunea fundamentala a programului de studii în Stiintele Educatiei - Pedagogie vizeaza calificarea specialistilor în domeniul educatiei si formarii pentru a contribui la cresterea calitatii resurselor umane si la dezvoltarea sistemului educational din România.

Obiectivele principale propuse studentilor acestei specializari:

 • Specializarea în doua domenii profesionale de interes major pentru piata muncii: Educatie si formare si Pedagogie sociala si consiliere.
 • Pregatirea ca specialisti în domeniul educatiei si formarii, prin dezvoltarea competentelor necesare exercitarii profesiunilor specifice la nivel organizational, institutional, comunitar local si national.

Posibilitati de încadrare pe piata muncii ale absolventilor programului de studii Pedagogie:

 • formarea si dezvoltarea resurselor umane
 • elaborarea, implementarea si evaluarea de proiecte educationale
 • consiliere si orientare scolara si profesionala
 • asistarea persoanelor aflate în situatie de risc
 • sistemul de învatamânt preuniversitar si universitar
 • managementul resurselor umane
 • managementul institutiilor educationale
 • cercetare în domeniul educatiei
 • marketing educational
 • programe de educatie permanenta
 • activitati de consultanta si evaluare de programe socio-educationale
 • expertiza în proiectarea si implementarea curriculumului si a programelor de formare initiala si continua

Piata muncii pentru absolventii cu licenta în specializarile Facultatii de Psihologie si Stiintele Educatiei s-a transformat si s-a diversificat foarte mult în ultimii ani.  De exemplu, în ceea ce priveste piata muncii pentru absolventii cu licenta în Pedagogie se observa o trecere de la o dominanta a profesiei didactice catre alte domenii legate mai ales de formarea continua a adultilor si programe de lifelong learning, managementul proiectelor si al programelor educationale  în sectorul public, non-profit sau privat, formarea si dezvoltarea resurselor umane, consultanta în procese de învatare, educatia si asistarea persoanelor aflate în situatie de risc etc.

Durata de studii – ciclul licenta – este de 3 ani, cursuri de zi, acestea finalizându-se cu sustinerea examenului de licenta.

Primii doi ani de studiu sunt comuni si includ cursuri precum: Psihologia generala si a dezvoltarii, Managementul clasei de elevi, Educatie interculturala, Sociologia educatiei, Instruire asistata de calculator, Practica profesionala, Consiliere educationala, Management educational etc.

Anul III specializeaza în:

 • EDUCATIE SI FORMARE (cursuri: Managementul resurselor umane, Metode si tehnici de formare, Managementul proiectelor, Psihopedagogia creativitatii etc.) sau
 • PEDAGOGIE SOCIALA SI CONSILIERE (cursuri: Managementul organizatiilor non-profit, Educatia si asistarea persoanelor cu cerinte speciale, Pedagogie sociala, Parteneriat socioeducational etc.)

Studentii admisi la Stiintele Educatiei – PEDAGOGIE au posibilitatea de a obtine diplome duble (double degree): Universitatea din Bucuresti – Licenta în Pedagogie si VIA University College din Danemarca – Licenta în Pedagogie Sociala în urma unui stagiu de pregatire teoretica si practica în Danemarca.

 

Citeşte mai departe ...

Psihologie

Specializarea Psihologie:

La finele studiilor de licenta de 3 ani, absolventii primesc diploma de Licentiat în psihologie, având competentele necesare pentru a intra în programele de supervizare profesionala, în raport cu prevederile Legii 213 si cu reglementarile Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro). Pregatirea si supervizarea, în vederea obtinerii atestatului de libera practica autonoma, se realizeaza prin studii masterale, cursuri postuniversitare sau formari profesionale oferite de institutii acceptate de Colegiul Psihologilor din România.

Specializarile pentru care sunt pregatiti studentii Departamentului de Psihologie sunt:

 • Psiholog cu drept de libera practica în domeniul psihologiei clinice, consilierii psihologice, psihoterapiei. Debusee: psiholog clinician în spitale, policlinici, sanatorii, clinici de  recuperare, psiholog consilier în clinici si cabinete de psihologie, cabinete individuale de psihoterapie si consiliere psihologica, psihoterapeut în clinici si cabinete de psihologie.
 • Psiholog cu drept de libera practica în domeniul psihologiei muncii, industrial-organizational, transporturilor si serviciilor. Debusee: firme de consultanta, recrutare si selectie de personal, departamente de resurse umane, dezvoltare organizationala, training, cabinete individuale de psihologia muncii, cabinele de consiliere în organizatii de stat sau private, guvernamentale sau nonguvernamentale etc.
 • Psiholog cu drept de libera practica în domeniul educatiei. Debusee: cabinete de consiliere psihologica, scolara si vocationala în institutiile de învatamânt (gradinite, scoli, licee), catedre de profesor psiholog în învatamântul liceal si universitar, cabinete individuale de psihologie.
 • Psiholog cu drept de libera practica în domeniul sigurantei/apararii na?ionale. Debusee: departamente si cabinete de psihologie din institutiile cu profil militar / aparare / mentinere a ordinii publice (unitati militare, politie, ministere, penitenciare, altele), cabinete individuale de psihologie (avizare port-arma, asistenta psihologica etc.).
 • Absolventii Departamentului de Psihologie pot ocupa posturi cu cerinte de studii superioare în multe alte arii de activitate din cadrul societatii. Debusee: organizatii de stat sau private, departamente si posturi în marketing, cercetare sociala, management, afaceri, servicii, ONG-uri etc.
Citeşte mai departe ...
Abonează-te la acest feed RSS

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.