Program de conversie profesională în PIPP, la ID

PREZENTARE PROGRAM

Titlu/ Acronim

 

Pedagogia învățământului primar și preșcolar – program de conversie profesională pentru cadrele didactice încadrate în sistemul de învățământ preuniversitar – PIPP.

Forma de învăţământ: învățământ la distanță

Descriere generală

 

Vrei să dobândești o calificare complementară celei deja deținute? Acum ai ocazia! Devino profesor pentru învățământul primar și preșcolar și amplifică-ți astfel oportunitățile de a te angaja în sistemul de învățământ!

Programul de conversie profesională, prin învățământ la distanță, dezvoltat în dublă specializare, Pedagogia Învățământului primar și preșcolar, este răspunsul pe care  îl cauți, iar, la nivel social, reprezintă o soluție la provocările importante din ultima perioadă privind creșterea, dezvoltarea și educația copilului de vârstă mică.

Oportunitatea pentru grupul țintă este dată și de forma de dezvoltare și organizare a programului de formare continuă în acest domeniu, susținută prin intermediul strategiei învățământului deschis la distanță,  reprezentând o premisă favorabilă pentru acoperirea cu personal calificat a unor debușee provocatoare pe piața forței de muncă.

Finalitățile programului de conversie profesională sunt formulate în relaţie cu nevoile de profesionalizare identificate, cu rolurile şi competenţele specifice care definesc activitatea specialiştilor în științele educației pentru palierul învățământului primar și preșcolar, conform profilului de calificare de la nivel național. Mai mult, programul își propune o focalizare specială pe tema claselor dificile și a comunităților defavorizate, provocări actuale în educație, prin cursuri și teme specifice, precum: managementul claselor dificile, curriculum individualizat si personalizat, strategii de instruire diferențiate, individualizate, chiar personalizate și instruire remedială, educație interculturală.

Admitere

Admiterea (deschisă tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, absolvenți de învăţământ superior cu diplomă de licență sau echivalentă, și cu interese în domeniul pedagogiei învățământului primar și preșcolar) se realizează pe baza:

-          Proba eliminatorie (oral) - competențe de comunicare și abilități artistice (argumentare, dialog pe tema experienței profesionale în domeniul educației și a unor situații ipotetice în școală și clasa de elevi/ grupa de preșcolari, citirea unui text literar/nonliterar la prima vedere) - (admis/respins)

-          Mediei examenului de licență.

Criterii de departajare:

Media anilor de studii universitare de licență

Cursuri

Planul de învăţământ (accesati aici)

Cadre didactice

 

Lect. univ. dr. Cristian BUCUR, Lect. univ. dr. Laura CĂPIȚĂ, Conf. univ. dr. Laura CIOLAN, Conf. univ. dr. Diana CSORBA, Conf. univ. dr. Cosmina MIRONOV, Lect. univ. dr. Anca PETRESCU, Conf. univ. dr. Anca POPOVICI, Lect. univ. dr.  Radu PREDOIU, Lect. univ. dr. Camelia RĂDULESCU, Conf. univ. dr. Cristian VOICA, Lector univ. dr. Mihaela STÎNGU, Prof. grad I metodist Florinel Silviu CONSTANTIN, Prof. gr. I, dr. Cornelia Dincă, Prof. grad I metodist Valentina GAVRILĂ, Prof. asociat Georgeta IORDACHE, Prof. asociat Maria KOVACS, Prof. grad I metodist Nicoleta STĂNICĂ, Prof. asociat Carmen TICĂ

Perspective în carieră/ Debuşee profesionale

 

TIPUL INSTITUŢIEI:

· instituții de învățământ de stat și particulare: grădinițe, creșe, școli generale/colegii cu clasele I-IV, școli speciale;

· inspectorate școlare;

· ONG-uri/ asociații care au ca obiect de activitate educația, ocrotirea și asistența copiilor;

· after-school;

· structuri instituționale de protecție, asistență, ocrotire a minorilor organizate la nivel guvernamental, județean, local;

· instituții al căror obiect de activitate vizează petrecerea timpului liber al copiilor; cluburi, centre pentru vacanță.

FUNCȚII ÎNDEPLINITE ÎN CADRUL ACESTOR INSTITUȚII:

Ocupaţii posibile:

Profesor pentru învăţământul preşcolar / Profesor pentru învăţământul primar / Asistent de cercetare în pedagogie / Consilier învăţământ / Expert învăţământ / Inspector învăţământ / Referent de specialitate în învăţământ / Mentor COR / Consilier şcolar

Propuneri:

Profesor itinerant pentru învăţământul primar şi preşcolar, Profesor de sprijin pentru învăţământul primar şi preşcolar, Profesor documentarist, Profesor pentru învăţământul primar în şcolile speciale, Profesor metodist al CCD, Director/ manager al instituţiilor de învăţământ preuniversitar, Consultant pentru programe de educație timpurie.

Statut program de studii

Programul de studii este un program de conversie profesională în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP) și face parte din oferta de formare continuă a Universității din București (UB). Programul este aprobat de senatul UB  și  înregistrat la Ministerul Educației Naționale (MEN), conform reglementărilor naționale specifice programelor de conversie profesonală.

Calificare – diplomă de conversie profesională

Programul de studii asigură calificarea în domeniul Pedagogiei Învățământului Primar și Preșcolar, iar diploma conferă drepturile legale aferente (angajarea în învățământul primar și preșcolar cu statut de profesor  calificat).

Desfășurarea programului

În cadrul fiecărei discipline se vor desfășura următoarele tipuri de activităţi:

  • activităţi tutoriale (AT) şi de evaluare pe parcurs prin teme de control (TC),
  • activităţi aplicative asistate - laborator, proiect, practică, şi alte activităţi faţă în faţă (AA); acestea reprezintă echivalentul orelor de laborator, proiect sau practică de la forma de învăţământ de zi,
  • examene şi colocvii – desfăşurate în cele trei sesiuni de examinare dintr-un an universitar.

Orele de curs de la forma de învăţământ de zi sunt compensate prin studiu individual (SI), pe baza resurselor de învăţare specifice ID.

Specificul învăţământului la distanţă presupune întâlniri tutoriale care se organizează de regulă, sâmbăta şi duminica, 2 zile pe lună, timp de 4 luni/ semestru. În unele situaţii, se pot organiza şi perioade de studiu comasate, de 3-4 zile, şcoli rezidenţiale, în cursul săptămânii, în timpul vacanţelor şcolare.

Persoană de contact

Coordonatorul programului: Conf. univ. dr. Cosmina MIRONOV

Ultima modificare Luni, 09 Noiembrie 2020 04:42
Evaluaţi acest articol
(125 voturi)
înapoi la partea de sus

Autentificare

Autentificare pentru membrii comunității academice.